Skolhälsans koncept

Alla elever har rätt till kostnadsfri skolhälsovård och i samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elevernas behov

Vårt Koncept För Elevhälsa

Alla elever har rätt till kostnadsfri elevhälsovård. I samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elevernas behov. Mängden tjänster bestämmer våra mottagningstider och mängden personal vi har på plats på skolan.

Skolhälsan arbetar för att ta bort hinder för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Livsstilsfaktorer såsom sömn, kost och motionsvanor spela en stor roll för det hälsofrämjande arbetet. Därför erbjuder Skolhälsan regelbundna hälsokontroller som innehåller hälsosamtal kring elevens psykiska och fysiska mående samt vaccinationer. På besöket kontrolleras elevens tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet anpassas alltid efter utvecklingsålder.

Samarbetet med skolan, vårdnadshavare och det personliga mötet med eleven ser vi som en nödvändig förutsättning för ett gott hälsofrämjande arbete. 

  • Skolhälsan har alltid eleverna i fokus och har som mål att bevara samt förbättra barn och ungas hälsa.
  • Skolsköterskan bjuder in till hälsokontroller vartannat år och erbjuder vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.
  • Alla hälsokontroller, vaccinationer samt återbesök till skolsköterskan sker på skolan under skoltid.
  • Vid behov har eleverna rätt till uppföljning hos skolläkare. Besök hos skolläkaren kan ske både på skolan och på Skolhälsans mottagning i Sollentuna.
  • Skolhälsan kan alltid efter överenskommelse med skolan medverka på EHT eller vara behjälplig då skolan har behov av medicinsk kompetens till exempel vid utredningar eller för att sprida kunskap gällande hälsa och samlevnad.
  • Skolhälsan kan efter överenskommelse med skolan även ordna med samtalsstöd eller krishantering via psykolog eller kurator.