För vårdnadshavare

Skolhälsan erbjuder alla elever hälsokontroller och vaccinationer

Förskoleklass

Eleven bjuds in till ett första hälsobesök för kontroll av längd, vikt, syn och hörsel och ett samtal om elevens allmänna hälsa och välmående, kost, sömn och motion. Vårdnadshavare får inför besöket fylla i en hälsoblankett. Om eleven saknar någon vaccination som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet erbjuds komplettering av vaccin. Uppföljning och återbesök sker för elever efter behov.

Årskurs 1

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 2

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt och syn samt samtal om trivsel, kost, sömn och motion. Eleven erbjuds vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund) dos 2 enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 3

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 4

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 5

Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) erbjuds alla elever. Vaccinationen ges i två doser, en på hösten och en på våren. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 6

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 7

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 8

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Eleven fyller i en trivsel/hälsoenkät innan besöket.

Eleven erbjuds vaccination DTP (difteri, stelkramp, kikhosta) dos 5 enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Uppföljning och återbesök för elever efter behov

Årskurs 9

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Vaccinationer

Vid behov erbjuds även komplettering av vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet om man till exempel missat någon på grund av sjukdom, skolbyte eller boende i annat land. Inför vaccination ska ett vaccinationstillstånd från vårdnadshavare fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Skolsköterskan vaccinerar inga elever utan tillstånd från vårdnadshavare.

För mer information om vaccinationer som erbjuds i skolan se:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/

Öppen mottagning

Förutom bokade besök tar skolsköterskan emot elever som själva önskar kontakt, antingen på en fast tid den öppna mottagningen på skolan eller löpande under dagen då behov uppstår och då tid finns. Vårdnadshavare kan också vända sig direkt till skolsköterskan om de har frågor om sitt barn.

Skolsköterskan och elevhälsoteamet

Skolsköterska kan efter överenskommelse med skolan medverka vid EHT-möten.

Utredningar/remisser

Det är skolan som, i samråd med vårdnadshavare, beslutar om utredning bör initieras, till exempel på grund av svårigheter inom läs-skrivområdet, dyslexi, språkstörning m.m. eller neuropsykiatrisk problematik, ADHD, autism m.m. Vårdnadshavare som har frågor om utredning för sitt barn ska kontakta skolan. Då skola och vårdnadshavare beslutat att utredning ska initieras kontaktar skolan skolsköterskan för bokning till skolläkare, för remittering gällande neuropsykiatrisk problematik eller för remittering gällande språk/läs/skriv-utredningar. Skolan samlar in erforderliga underlag inför remiss och lämnar dessa till skolsköterskan.

Skolläkaren

Skolläkaren träffar elever som behöver uppföljning eller utredning av medicinsk orsak som framkommit vid ett hälsobesök hos skolsköterskan eller om skolan och vårdnadshavare gemensamt beslutat om att initiera en utredning. Vårdnadshavare ska alltid var med vid besök till skolläkaren. Tid till skolläkaren för medicinska orsaker bokas av skolsköterskan efter kontakt med vårdnadshavare. Vid utredning av neuropsykiatrisk problematik bokas tid till skolläkaren av skolan via skolsköterskan. 

Kontaktuppgifter till Skolhälsan

Önskar du komma i kontakt med Skolhälsan för exempelvis tidsbokning, frågor eller annat så nås vi på info@skolhalsan.se eller telefonnummer 08-92 85 84.