Vi tar det medicinska ansvaret för era elever

Skolhälsan har alltid eleven i fokus och har som mål att bevara samt förbättra barn och ungas hälsa

Skolhälsans upplägg för EMI

Skolhälsans upplägg för EMI formas efter varje skolas behov men alltid i enlighet med skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Elevernas behov av tjänster styr hur ofta skolsköterskan är på plats på skolan.

Skolhälsans personal har alltid eleven i fokus och har som mål att bevara samt förbättra barn och ungas hälsa. Målet är att arbeta för att ta bort hinder för deras lärande, utveckling och hälsa.

Skolhälsans roll är även att stötta skolledningen i de processer som berör EMI på skolan. Skolhälsan kan efter överenskommelse med skolan även ordna med utredningar, samtalsstöd eller krishantering via skolläkare, psykolog eller kurator.

Hälsokontroller och vaccinationer

Skolsköterskan på Skolhälsan bjuder in till hälsokontroller vartannat år och erbjuder vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Alla hälsokontroller, vaccinationer och återbesök till skolsköterskan sker på skolan under skoltid.

  • Elevhälsan finns för alla barn, från förskoleklass till gymnasiet.
  • Med hjälp av elevhälsan i skolan kan barn få hjälp och stöd för att må bra, utvecklas och lära sig saker.
  • Via Skolhälsan får eleverna bland annat vaccinationer och blir erbjudna hälsokontroller.
  • Skolhälsan stöttar öven skollednignen i olika medicinsk frågor som rör elevhälsan på skolan.

Elevhälsoteam (EHT)

Att vara lärare innebär inte bara att vara bäst i klassen utan också att effektivt arbeta för att förhindra mobbning och stödja elevers välbefinnande. Ett komplicerat och tidskrävande uppdrag med förväntningar på att stimulera elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Skolsköterskan och elevhälsan kan därför efter överenskommelse med skolan, medverka vid EHT-möten för att avlasta i olika hälsofrågor.

Utredningar/remisser

Det är skolan som i samråd med vårdnadshavare, beslutar om utredning bör initieras, till exempel på grund av svårigheter inom läs-skrivområdet, dyslexi, språkstörning m.m. eller neuropsykiatrisk problematik ADHD, autism m.m.

Vårdnadshavare som har frågor om utredning för sitt barn ska kontakta skolan. När skola och vårdnadshavare beslutat att utredning ska initieras kontaktar skolan skolsköterskan för bokning till skolläkare, för remittering gällande neuropsykiatrisk problematik eller skolsköterska, för remittering gällande språk/läs/skriv-utredningar. Skolan samlar in erforderliga underlag inför remiss och lämnar dessa till skolsköterskan eller skolläkaren på skolan.

Skolläkaren

Skolläkaren träffar elever som behöver uppföljning eller utredning av medicinsk orsak som framkommit vid ett hälsobesök hos skolsköterskan eller om skolan och vårdnadshavare gemensamt beslutat om att initiera en utredning.

Vårdnadshavare ska alltid var med vid besök till skolläkaren. Besök till skolläkare sker oftast på Skolhälsans mottagning i Sollentuna men ibland även på skolan. Tid till skolläkaren för medicinsk orsak bokas av skolsköterskan efter kontakt med vårdnadshavare. Vid utredning av neuropsykiatrisk problematik bokas tid till skolläkaren av skolan via skolsköterskan. 

Öppen mottagning

Förutom bokade besök tar skolsköterskan även emot elever som själva önskar kontakt. Detta kan ske antingen på en fast tid på den öppna mottagningen eller löpande under dagen då behov uppstår. Vårdnadshavare kan alltid vända sig direkt till skolsköterskan om de har frågor om sitt barns hälsa.