Skolhälsovård

Skolhälsovården tillkom i en tid, då medicinen och den naturvetenskapliga kunskapen stod mycket högt i kurs i det svenska samhället

Skolhälsovården historiskt

Skolhälsovården tillkom i en tid, då medicinen och den naturvetenskapliga kunskapen stod mycket högt i kurs i det svenska samhället. Med ny, objektiv kunskap av t.ex. medicinsk, psykologisk och fysiologisk karaktär, skulle kunna lösa många av samhällets problem. Sedan dess har det svenska välfärdssamhällets institutioner vuxit fram med mödra- och barnhälsovård.

Skolhälsovården är en allmänt accepterad och högt värderad institution, oavsett politisk färg hos betraktaren och oavsett tid i historien.

Skolhälsovårdens ändamål

Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovårdens insatser är ett erbjudande till alla elever i skolan. Skolhälsovården styrs på nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för skolhälsovården.