Elevhälsans medicinska insats (EMI)

EMI står för den medicinska delen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett uttalat barn- och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv hälsoutveckling i skolan.

 

En positiv hälsoutveckling

Ansvariga för elevhälsans medicinska insats står för den medicinska delen i den samlade elevhälsan och arbetar med ett uttalat barn- och ungdomsperspektiv för att stödja en positiv hälsoutveckling i skolan. Tyngdpunkten ligger på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

EMI via Skolhälsan

Vi på Skolhälsan har alltid eleven i fokus och vi har som mål att bevara samt förbättra barn och ungas hälsa. Skolhälsan arbetar för att ta bort hinder för elevens lärande, utveckling och hälsa. Här spelar livsstilsfaktorer såsom sömn, kost och motionsvanor en stor roll. Därför erbjuds eleven regelbundna hälsokontroller som innehåller samtal kring psykiskt och fysiskt mående och kontroller av tillväxt och utveckling. Samtalet anpassas efter elevens utvecklingsålder.

  • Skolsköterskan bjuder in till hälsokontroller vartannat år och erbjuder vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet.
  • Alla hälsokontroller, vaccinationer och återbesök till skolsköterskan sker på skolan under skoltid. Besök till skolläkare ske oftast på Skolhälsans mottagning i Sollentuna.

 

Samarbetet med skolledningen, vårdnadshavarna och det personliga mötet med eleven ser vi som en nödvändig förutsättning för ett gott hälsofrämjande arbete.

Samarbete och tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig personal på skolan i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa. Organisatoriskt är EMI knutet till elevhälsoteamet (EHT). Samarbete sker även med övrig sjukvård och socialtjänst. Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Dessa har också en anmälningsplikt, som all personal som arbetar med barn och ungdomar.

Mottagning

Skolhälsan erbjuder elever hälsokontroller och arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök, men är också ett stöd för elever med hälsoproblem av olika slag. Inom elevhälsans medicinska insats finns även skolläkare, psykolog eller kurator. Eleven kan själv uppsöka skolsköterskans mottagning för att få råd och omvårdnad.