EMI per årskurs

Detta erbjuder Skolhälsan alla elever i varje årskurs

Årskurs Förskola

Eleven bjuds in till ett första hälsobesök för kontroll av längd, vikt, syn och hörsel och ett samtal om elevens allmänna hälsa och välmående, kost, sömn och motion. Vårdnadshavare får inför besöket också fylla i en hälsoblankett. Om eleven saknar någon vaccination som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet erbjuds komplettering av detta. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 1

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 2

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt och syn samt samtal om trivsel, kost, sömn och motion. Eleven erbjuds vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund) dos 2 enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 3

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 4

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 5

Vaccination mot HPV (humant papillomvirus) erbjuds alla elever. Vaccinationen ges i två doser, en på hösten och en på våren. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 6

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 7

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Årskurs 8

Eleven bjuds in till ett hälsobesök för kontroll av längd, vikt, rygg och syn samt samtal om trivsel, fritid, skola, kost, sömn och motion. Eleven fyller i en trivsel/hälsoenkät innan besöket.

Eleven erbjuds vaccination DTP (difteri, stelkramp, kikhosta) dos 5. Uppföljning och återbesök för elever efter behov

Årskurs 9

Uppföljning och återbesök för elever efter behov.

Vaccinationer

Vid behov erbjuds även komplettering av vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet om man t ex missat någon pga sjukdom, skolbyte eller bott i annat land. Inför vaccination ska ett vaccinationstillstånd från vårdnadshavare fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Vi vaccinerar inga elever utan tillstånd från vårdnadshavare.

Öppen mottagning

Förutom bokade besök tar skolsköterskan även emot elever som själva önskar kontakt, antingen på en fast tid s.k. ”öppen mottagning” eller löpande under dagen då behov uppstår och då tid finns. Vårdnadshavare kan också vända sig direkt till skolsköterskan om de har frågor om sitt barn.

Skolsköterskan och elevhälsoteamet

Skolsköterska kan efter överenskommelse med skolan medverka vid EHT-möten.

Utredningar/remisser

Det är skolan som, i samråd med vårdnadshavare, beslutar om utredning bör initieras, till exempel pga svårigheter inom läs-skrivområdet (dyslexi, språkstörning m.m.) eller neuropsykiatrisk problematik (ADHD, autism m.m.). Vårdnadshavare som har frågor om utredning för sitt barn ska kontakta skolan. Då skola och vårdnadshavare beslutat att utredning ska initieras kontaktar skolan EMI för bokning till skolläkare (för remittering gällande neuropsykiatrisk problematik) eller skolsköterska (för remittering gällande språk/läs/skriv-utredningar). Skolan samlar in erforderliga underlag inför remiss och lämnar dessa till EMI.

Skolläkaren

Skolläkaren träffar elever som behöver uppföljning eller utredning av medicinsk orsak som framkommit vid ett hälsobesök hos skolsköterskan eller då rektor och vårdnadshavare gemensamt beslutat om att initiera en neuropsykiatrisk utredning. Vårdnadshavare ska alltid var med vid besök till skolläkaren. Tid till skolläkaren för medicinska orsaker bokas av skolsköterskan efter kontakt med vårdnadshavare. Vid utredning av neuropsykiatrisk problematik bokas tid till skolläkaren av skolan/rektor via skolsköterskan. 

Kontaktuppgifter till Skolhälsan

Önskar du komma i kontakt med Skolhälsan för exempelvis tidsbokning, frågor eller annat så nås vi på info@skolhalsan.se eller telefonnummer 08-92 85 84.