Elevhälsa

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna

Vad är syftet med elevhälsan?

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Personal med olika kompetenser ska arbeta tillsammans för att nå detta gemensamma mål. Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om:

 • Arbetet mot kränkande behandling
 • Undervisning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa
 • Undervisning om jämställdhet
 • Undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

 

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs svårigheter bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska eleverna dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Vilka jobbar inom elevhälsan?

Inom elevhälsan arbetar dessa:

 • Skolsköterska
 • Skolkurator
 • Personal som har utbildning i specialpedagogik
 • Skolpsykolog

Rektor är ansvarig för arbetet i elevhälsan.

Vilka elever har rätt till elevhälsa?

Elevhälsa ska finnas för elever i:

 • Förskoleklassen
 • Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan
 • Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Vilka typer av insatser måste finnas inom elevhälsan?

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.