Alla elever har rätt till kostnadsfri skolhälsovård.

I samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elevernas behov. Här bestäms våra mottagningstider och mängden personal vi har på plats i skolan.

Dessa förutsättningar gäller för allt vårt arbete:

 • Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt
 • Alla skolsköterskor erbjuder mottagningsverksamhet s k öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Skolsköterskan arbetar direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i att främja det friska som är fokus för skolhälsovårdens arbete
 • En väsentlig arbetsuppgift för skolsköterskan är att vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar
 • Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem
 • Skolhälsovårdens insatser är ett erbjudande till alla elever i skolan
 • Skolhälsovården styrs på nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för skolhälsovården

Skolsköterskans uppgifter är bland annat:

 • Hälsokontroller
 • Uppföljning av elever med somatiska och psykosomatiska problem
 • Vaccinationer 
 • Dokumentation 
 • Mottagningsarbete 
 • Samverkan med elevhälsoteam 
 • Samverkan med externa samarbetspartners 
 • Medicinsk yrkesvägledning


Basprogram för hälsobesök:
Hälsobesök är en arbetsform med både hälsoövervakande och
hälsofrämjande funktion. Årskursrelaterade hälsobesök genomförs
i samarbete med eleven och vid behov vårdnadshavare.

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Information från elevens förskollärare
 • Genomgång av barnhälsovårdsjournal
 • Upprättande av skolhälsovårdsjournal
 • Samtal med elev och vårdnadshavare
 • Undersökning av: längd, vikt, syn, hörsel
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling


Åk 1

 • Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser


Åk 2

 • Undersökning av längd, vikt och syn
 • Kort hälsosamtal
 • Vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund


Åk 3

 • Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser


Åk 4

 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av längd, vikt, rygg och syn
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling


Åk 5

 • Samtliga flickor erbjuds vaccination mot HPV (livmoderhalscancer)
 • Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser


Åk 6

 • Undersökning av längd, vikt, syn och rygg
 • Hälsosamtal med eleven


Åk 7

 • Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser


Åk 8

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av längd, vikt, rygg och syn
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling


Åk 9

 • Uppföljning av elever med speciella behov och avvikelser


Åk 1 gymnasiet

 • Hälsoenkät från eleven
 • Hälsosamtal med eleven
 • Undersökning av längd, vikt och syn
 • Riktade undersökningar utifrån specifik frågeställning eller gymnasieprogram
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling