Alla elever har rätt till kostnadsfri skolhälsovård.

I samarbete med varje skola utarbetar vi ett program som möter skolans och elevernas behov. Här bestäms våra mottagningstider och mängden personal vi har på plats i skolan.

Dessa förutsättningar gäller för allt vårt arbete:

 • Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt
 • Alla skolsköterskor erbjuder mottagningsverksamhet s k öppen mottagning som är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Skolsköterskan arbetar direkt med eleven och/eller familjen i det förebyggande arbetet i att främja det friska som är fokus för skolhälsovårdens arbete
 • En väsentlig arbetsuppgift för skolsköterskan är att vara en tydlig aktör i det hälsopreventiva arbetet som samhället riktar till barn och ungdomar
 • Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem
 • Skolhälsovårdens insatser är ett erbjudande till alla elever i skolan
 • Skolhälsovården styrs på nationell nivå av Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt de av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relevanta för skolhälsovården

Skolsköterskans uppgifter är bland annat:

 • Hälsokontroller
 • Uppföljning av elever med somatiska och psykosomatiska problem
 • Vaccinationer 
 • Dokumentation 
 • Mottagningsarbete 
 • Samverkan med elevhälsoteam 
 • Samverkan med externa samarbetspartners 


Basprogram för hälsobesök:
Hälsobesök är en arbetsform med både hälsoövervakande och
hälsofrämjande funktion. Årskursrelaterade hälsobesök genomförs
i samarbete med eleven och vid behov vårdnadshavare.

Hälsobesöken i grundskolan är en fortsättning på det hälsoarbete som påbörjats på BVC.

 

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Upprättande av skolhälsovårdsjournal
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av: längd, vikt, syn, hörsel
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling


Åk 1

 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 2

 • Undersökning av längd, vikt och syn
 • Kort hälsosamtal
 • Vaccination mot Mässling, Påssjuka och Röda hund
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 3

 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 4

 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd, vikt, rygg och syn
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 5

 • Vaccination mot HPV(humant papillomvirus) erbjuds alla elever
 • Uppföljning av kontrollelever

 


Åk 6

 • Undersökning av längd, vikt, syn och rygg
 • Hälsosamtal
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Uppfäljning av kontrollelever


Åk 7

 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 8

 • Hälsoenkär från elev
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd, vikt, rygg och syn
 • Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta
 • Allmän bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 9

 • Uppföljning av kontrollelever


Åk 1 gymnasiet

 • Hälsoenkät från eleven
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd, vikt och syn
 • Uppföljning av kontrollelever